PORTFOLIO > Ways to Measure Distance

95.5 Degrees East by East Southeast
95.5 Degrees East by East Southeast
Brass, Enamel, Silver
2" x 3" x 3" each
2007